Jaunums Latvijas tirgú: Saules údens sildítáji (kolektori)

Vélies nemaksát par karsto údeni? SIA August Latvia Serviss piedává risinájumu. Saules ūdens sildītājs paredzēts, lai ar to vasaras mēnešos varētu daļēji vai pilnīgi nosegt nepieciešamo karstā ūdens slodzi. Kaut arī saules sistēma neaizvieto tradicionālo karstā ūdens apgādes sistēmu, tomēr tā var nosegt no 50% līdz 80% no ikgada slodzes.

Loe artiklit
Bioloģiskā attīrīšanas iekārtas uzstādīšana privātmājai Rīgā

Viss stāsts ir sācies ar to, ka kādu ½ gadu atpakaļ jūtu uzplūdā tika nopirkta dvīņu mājas viena puse jaunbūves stadijā ... kā viens no galvenajiem argumentiem kalpoja fakts, ka esošā dzīves vieta no topošās dzīves vietas atrodas precīzi 150m attālumā, bet šis, tomēr, būs stāsts par kanalizācijas sistēmas risinājumiem un cerams, ka spēšu sniegt vērtīgu praktiskās pieredzes aprakstu tiem, kas vel tikai plāno savu bioloģiskās attīrīšanas sistēmu vai pieslēgumu centrālajai pilsētas kanalizācijai.

Vaadake projekti
Установка  биологических очистных сооружений для частного дома в Риге

Вся история началась с того, что полгода назад в порыве чувств была куплена одна часть дома-близнеца на стадии строительства... одним из главных аргументов был тот факт, что расстояние от нынешнего место жительства до будущего места  составляет ровно 150 метров, но это, все же , будет рассказ о решениях канализационных систем, и, надеюсь, смогу предоставить ценное описание практического опыта для тех, кто только планирует свою систему биологической очистки или подключение к центральной городской канализации.

Loe artiklit
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas vietā tev var pārdot mucu

Izmaiņas jaunajos 2014. gada 25. marta Ministru Kabineta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" ir radījušas situāciju, ka Latvijā privātteritorijas apsaimniekotājam, piemēram, privātmājas vai neliela viesu nama īpašniekam bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vietā likumīgi var pārdot kanalizācijas septiķi, kas tehnoloģiski ir parasta muca un, protams, nenodrošina nedz saimniekam nepieciešamo attīrītā ūdens kvalitāti, nedz ērtu iekārtas apkalpošanu,  kā arī citas priekšrocības," uzsver "August Latvija Serviss" sertificētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tirgotājs Armands Urmons.

Loe artiklit
Вам могут продать бочку вместо биологических очистных сооружений

Изменения в новом постановлении Кабинета министров № 156 от 25 марта 2014 года «Порядок надзора за рынком строительных материалов» создали ситуацию, при которой в Латвии управляющему частной территорией, например, частного дома, или владельцу небольшого гостевого дома, может быть законно продан канализационный септик вместо биологического сооружения очистки сточных вод, который технологически является обычной бочкой и, конечно же, не обеспечивает ни качества очищенной воды, требуемой владельцем, ни удобного обслуживания сооружения, а также других преимуществ », - подчеркивает Армандс Урмонс, сертифицированный торговец сооружениями для очистки сточных вод "August Latvija Serviss".

Loe artiklit